New Zealand confirms Yuki Kihara’s exhibition title and pavilion location for Biennale Arte 2022

Portrait of Yuki Kihara
Celebrating Yuki Kihara
January 25, 2021
Ua fa’alauiloa fa’alaua’itele e le New Zealand Pavilion le nofoaga ‘autū mo le Fa’alauiloaina o le Poloketi a Yuki Kihara mo le Biannale Arte 2022
December 10, 2021